skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Schneier Bruce xóa Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The twofish encryption algorithm : a 128-bit block cipher
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The twofish encryption algorithm : a 128-bit block cipher

Schneier Bruce

New York : J. Wiley, c1999 - (005.82 TWO 1999) - ISBN0471353817 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The electronic privacy papers : documents on the battle for privacy in the age of surveillance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The electronic privacy papers : documents on the battle for privacy in the age of surveillance

Schneier Bruce; Banisar David

New York : Wiley, c1997 - (323.44 SCH 1997) - ISBN0471122971 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schneier Bruce
  2. Banisar David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...