skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1971đến1985 xóa Nhan đề tạp chí: American Anthropologist xóa Tác giả/ người sáng tác: Schneider, David M. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reply to Ember

Schneider, David M.

American Anthropologist, 1 September 1974, Vol.76(3), pp.573-573 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Note on "Excess Access and Incest," by Busch and Gundlach

Schneider, David M.

American Anthropologist, 1 March 1979, Vol.81(1), pp.120-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Reply to Keesing

Marshall, Mac ; Schneider, David M.

American Anthropologist, 1 March 1985, Vol.87(1), pp.146-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinship vis-à-vis Myth Contrasts in Lévi-Strauss' Approaches to Cross-Cultural Comparison

Boon, James A. ; Schneider, David M.

American Anthropologist, 1 October 1974, Vol.76(4), pp.799-817 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...