skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Tác giả/ người sáng tác: Heuer, Herbert xóa Tác giả/ người sáng tác: Schmidtke, V. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task-set reconfiguration with binary and three-valued task dimensions

Kleinsorge, Thomas ; Heuer, Herbert ; Schmidtke, Volker

Psychological Research, Aug 2001, pp.192-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03400727 ; E-ISSN: 14302772 ; DOI: 10.1007/s004260000051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assembling a task space: global determination of local shift costs

Kleinsorge, Thomas ; Heuer, Herbert ; Schmidtke, Volker

Psychological Research, Feb 2004, Vol.68(1), pp.31-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03400727 ; DOI: 10.1007/s00426-003-0134-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kleinsorge, Thomas
  2. Heuer, H
  3. Heuer, Herbert
  4. Schmidtke, V
  5. Schmidtke, Volker

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...