skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tomasello, Michael xóa Nhan đề tạp chí: Psychological science xóa Tác giả/ người sáng tác: Schmidt, Marco F. H xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young Children See a Single Action and Infer a Social Norm: Promiscuous Normativity in 3-Year-Olds

Schmidt, Marco F. H ; Butler, Lucas P ; Heinz, Julia ; Tomasello, Michael

Psychological Science, October 2016, Vol.27(10), pp.1360-1370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-7976 ; E-ISSN: 1467-9280 ; DOI: 10.1177/0956797616661182

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Butler, Lucas
  2. Schmidt, Marco F H
  3. Heinz, J.
  4. Schmidt, Mfh
  5. Schmidt, Marco F. H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...