skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1995 xóa Tác giả/ người sáng tác: Schmidt, Kjeld xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Proceedings of the Second European Conference on Computer-Supported Cooperative Work ECSCW ’91
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the Second European Conference on Computer-Supported Cooperative Work ECSCW ’91

Bannon, Liam ; Robinson, Mike ; Schmidt, Kjeld; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

ISBN: 9789401135061 ; ISBN: 9401135061 ; DOI: 10.1007/978-94-011-3506-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...