skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Automotive Engineering xóa Tác giả/ người sáng tác: Schmidt, Gerhard xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Smart Mobile In-Vehicle Systems: Next Generation Advancements
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart Mobile In-Vehicle Systems: Next Generation Advancements

Schmidt, Gerhard ;Abut, Huseyin ;Hansen, John H. L. ;Takeda, Kazuya;; Schmidt, Gerhard (Editor) ; Abut, Huseyin (Editor) ; Takeda, Kazuya (Editor) ; Hansen, John H.L (Editor)

ISBN: 9781461491194 ; ISBN: 1461491193 ; E-ISBN: 9781461491200 ; E-ISBN: 1461491207 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-9120-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...