skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Boccaletti, Stefano xóa Tác giả/ người sáng tác: Schmidt, Christoph xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extracting Labeled Topological Patterns from Samples of Networks

Schmidt, Christoph ; Weiss, Thomas ; Lehmann, Thomas ; Witte, Herbert ; Leistritz, Lutz; Boccaletti, Stefano (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(8) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0070497 ; PMCID: 3741309 ; PMID: 23950945

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Boccaletti, Stefano
  2. Schmidt, Christoph
  3. Witte, Herbert
  4. Leistritz, Lutz
  5. Thomas Lehmann

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...