skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa Cơ sở dữ liệu: Thieme Publishing Group xóa Tác giả/ người sáng tác: Schmidt, Alexander xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musikalische Inaktivität – ein Risikofaktor? Vorstellung eines kurzen Fragebogens zur Erfassung der musikalischen Aktivität (MusA)

Fernholz, Isabel ; Menzel, Juliane ; Jabusch, Hans-Christian ; Gembris, Heiner ; Fischer, Felix ; Kendel, Friederike ; Kreutz, Gunter ; Schmidt, Alexander ; Willich, Stefan ; Weikert, Cornelia

Das Gesundheitswesen, 2019, Vol.81(11) Das Gesundheitswesen, 2018, Vol.81(11), pp.907-910 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0941-3790 ; E-ISSN: 1439-4421 ; DOI: 10.1055/s-0044-101143

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Willich, S.N.
  2. Jabusch, Hans-Christian
  3. Jabusch, H.-C.
  4. Kendel, F.
  5. Schmidt, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...