skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 226  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Schmidt, Albrecht xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intervention user interfaces: a new interaction paradigm for automated systems

Schmidt, Albrecht ; Herrmann, Thomas

interactions, 25 August 2017, Vol.24(5), pp.40-45 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/3121357

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

AutoNUI: a workshop on automotive natural user interfaces

Pfleging, Bastian ; Schmidt, Albrecht ; Döring, Tanja ; Knobel, Martin

Proceedings of the 3rd International Conference on automotive user interfaces and interactive vehicular applications, 30 November 2011, pp.207-209

ISBN: 9781450312318 ; ISBN: 1450312314 ; DOI: 10.1145/2381416.2381450

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support for modeling interaction with automotive user interfaces

Schneegaß, Stefan ; Pfleging, Bastian ; Kern, Dagmar ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 3rd International Conference on automotive user interfaces and interactive vehicular applications, 30 November 2011, pp.71-78

ISBN: 9781450312318 ; ISBN: 1450312314 ; DOI: 10.1145/2381416.2381428

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating Stereoscopic 3D for Automotive User Interfaces in a Real-World Driving Study

Broy, Nora ; Schneegass, Stefan ; Guo, Mengbing ; Alt, Florian ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference Extended Abstracts on human factors in computing systems, 18 April 2015, pp.1717-1722

ISBN: 9781450331463 ; ISBN: 1450331467 ; DOI: 10.1145/2702613.2732902

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liquids, smoke, and soap bubbles: reflections on materials for ephemeral user interfaces

Sylvester, Axel ; Döring, Tanja ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the fourth international conference on tangible, embedded, and embodied interaction, 24 January 2010, pp.269-270

ISBN: 9781605588414 ; ISBN: 1605588415 ; DOI: 10.1145/1709886.1709941

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design by physical composition for complex tangible user interfaces

Doering, Tanja ; Pfleging, Bastian ; Kray, Christian ; Schmidt, Albrecht

CHI '10 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 10 April 2010, pp.3541-3546

ISBN: 9781605589305 ; ISBN: 1605589306 ; DOI: 10.1145/1753846.1754015

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design space for driver-based automotive user interfaces

Kern, Dagmar ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 1st International Conference on automotive user interfaces and interactive vehicular applications, 21 September 2009, pp.3-10

ISBN: 9781605585710 ; ISBN: 1605585718 ; DOI: 10.1145/1620509.1620511

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating user interfaces with electrical muscle stimulation

Schneegass, Stefan ; Schmidt, Albrecht ; Pfeiffer, Max

Interactions, 22 December 2016, Vol.24(1), pp.74-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/3019606

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automotive user interfaces and interactive applications in the car.(Editorial)

Kun, Andrew L. ; Schmidt, Albrecht ; Dey, Anind ; Boll, Susanne

Personal and Ubiquitous Computing, June, 2013, Vol.17(5), p.801(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a sensible integration of paper-based tangible user interfaces into creative work processes

Doering, Tanja ; Beckhaus, Steffi ; Schmidt, Albrecht

CHI '09 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 04 April 2009, pp.4627-4632

ISBN: 9781605582474 ; ISBN: 1605582476 ; DOI: 10.1145/1520340.1520711

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ephemeral user interfaces: valuing the aesthetics of interface components that do not last

Döring, Tanja ; Sylvester, Axel ; Schmidt, Albrecht

interactions, 01 July 2013, Vol.20(4), pp.32-37 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/2486227.2486235

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Automotive User Interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automotive User Interfaces

Schmidt, Albrecht ; Pfleging, Bastian

it - Information Technology, 08/2012, Vol.54(4), pp.155-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1611-2776 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1524/itit.2012.9076

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A design space for ephemeral user interfaces

Döring, Tanja ; Sylvester, Axel ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 7th International Conference on tangible, embedded and embodied interaction, 10 February 2013, pp.75-82

ISBN: 9781450318983 ; ISBN: 1450318983 ; DOI: 10.1145/2460625.2460637

Toàn văn không sẵn có

14
Creating user interfaces with electrical muscle stimulation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating user interfaces with electrical muscle stimulation

Schneegass, Stefan ; Schmidt, Albrecht ; Pfeiffer, Max

interactions, 12/22/2016, Vol.24(1), pp.74-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10725520 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/3019606

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insights into layout patterns of mobile user interfaces by an automatic analysis of android apps

Sahami Shirazi, Alireza ; Henze, Niels ; Schmidt, Albrecht ; Goldberg, Robin ; Schmidt, Benjamin ; Schmauder, Hansjörg

Proceedings of the 5th ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 24 June 2013, pp.275-284

ISBN: 9781450321389 ; ISBN: 1450321380 ; DOI: 10.1145/2494603.2480308

Toàn văn không sẵn có

16
Ephemeral user interfaces: valuing the aesthetics of interface components that do not last
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ephemeral user interfaces: valuing the aesthetics of interface components that do not last

Döring, Tanja ; Sylvester, Axel ; Schmidt, Albrecht

interactions, 07/01/2013, Vol.20(4), p.32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10725520 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2486227.2486235

Toàn văn không sẵn có

17
Shifting Gears: User Interfaces in the Age of Autonomous Driving
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shifting Gears: User Interfaces in the Age of Autonomous Driving

Kun, Andrew L. ; Boll, Susanne ; Schmidt, Albrecht

IEEE Pervasive Computing, 1/2016, Vol.15(1), pp.32-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2016.14

Toàn văn không sẵn có

18
Automotive user interfaces and interactive applications in the car
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automotive user interfaces and interactive applications in the car

Kun, Andrew L. ; Schmidt, Albrecht ; Dey, Anind ; Boll, Susanne

Personal and Ubiquitous Computing, 6/2013, Vol.17(5), pp.801-802 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00779-012-0520-7

Toàn văn sẵn có

19
Intervention user interfaces: a new interaction paradigm for automated systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intervention user interfaces: a new interaction paradigm for automated systems

Schmidt, Albrecht ; Herrmann, Thomas

interactions, 08/25/2017, Vol.24(5), pp.40-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10725520 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/3121357

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction beyond the keyboard

Schmidt, Albrecht ; Churchill, Elizabeth

Computer, April, 2012, Vol.45(4), p.21(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 226  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (9)
 2. 2003đến2006  (24)
 3. 2007đến2010  (49)
 4. 2011đến2015  (99)
 5. Sau 2015  (44)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Kỷ yếu hội nghị  (158)
 2. Bài báo  (43)
 3. Book Chapters  (13)
 4. Sách  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (218)
 2. German  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schmidt, Albrecht
 2. Schmidt, A.
 3. Funk, Markus
 4. Alt, Florian
 5. Alt, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...