skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Computer xóa Tác giả/ người sáng tác: Schilit, B xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless location privacy protection

Schilit, Bill ; Hong, Jason ; Gruteser, Marco

Computer, Dec, 2003, Vol.36(12), p.135(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schilit, B
  2. Gruteser, Marco
  3. Hong, J
  4. Hong, Jason
  5. Gruteser, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...