skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rapoport, Hillel xóa Tác giả/ người sáng tác: Schiff, Maurice xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emigration and democracy

Docquier, Frédéric ; Lodigiani, Elisabetta ; Rapoport, Hillel ; Schiff, Maurice

Journal of Development Economics, May 2016, Vol.120, pp.209-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3878 ; DOI: 10.1016/j.jdeveco.2015.12.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emigration and democracy

Docquier, Frédéric ; Lodigiani, Elisabetta ; Rapoport, Hillel ; Schiff, Maurice

Journal of Development Economics, May 2016, Vol.120, p.209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03043878 ; E-ISSN: 18726089

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five Questions on International Migration and Development

Özden, Çağlar ; Rapoport, Hillel ; Schiff, Maurice

The World Bank Economic Review, 2011, Vol. 25(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-6770 ; E-ISSN: 1564-698X ; DOI: 10.1093/wber/lhr021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emigration and Democracy

Docquier, Frederic ; Lodigiani, Elisabetta ; Rapoport, Hillel ; Schiff, Maurice

Policy Research working paper

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emigration and democracy

Docquier, Frédéric ; Lodigiani, Elisabetta ; Rapoport, Hillel ; Schiff, Maurice

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-5557

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rapoport, Hillel
  2. Schiff, Maurice
  3. Lodigiani, Elisabetta
  4. Docquier, Frédéric
  5. Schiff, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...