skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Schiff, Maurice xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where on earth is everybody? the evolution of global bilateral migration 1960 - 2000

Ozden, Caglar ; Parsons, Christopher ; Schiff, Maurice ; Walmsley, Terrie;; Özden, Çağlar ; Parsons, Christopher R ; Schiff, Maurice ; Walmsley, Terrie L

The World Bank economic review, 2011, Vol.25(1), pp. 12-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-6770

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International migration, transfer of norms and home country fertility

Beine, Michel; Docquier, Fréderic ; Schiff, Maurice

The Canadian journal of economics, 2013, Vol.46(4), pp. 1406-1430 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Where on earth is everybody? the evolution of global bilateral migration 1960 - 2000
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where on earth is everybody? the evolution of global bilateral migration 1960 - 2000

Özden, Çaglar ; Parsons, Christopher R. ; Schiff, Maurice ; Walmsley, Terrie L.;; Özden, Çağlar ; Parsons, Christopher R ; Schiff, Maurice ; Walmsley, Terrie L

DOI: 10.1596/1813-9450-5709

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the underestimation of migration's income and poverty impact

Schiff, Maurice

Review of Economics of the Household, 2008, Vol.6(3), pp. 267-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-5239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
International migration, economic development & policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International migration, economic development & policy

Özden, Çağlar ; Schiff, Maurice;; Özden, Çağlar ; Weltbank

ISBN: 0821369350 ; ISBN: 9780821369357 ; ISBN: 0821370286 ; E-ISBN: 0821369369 ; E-ISBN: 9780821369357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
International migration, remittances and the brain drain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International migration, remittances and the brain drain

Özden, Çağlar ; Schiff, Maurice;; Özden, Çağlar

ISBN: 0821363727 ; ISBN: 9780821363720 ; E-ISBN: 0821363743 ; E-ISBN: 9780821363744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The international migration of women
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The international migration of women

Morrison, Andrew R ; Schiff, Maurice ; Sjöblom, Mirja;; Morrison, Andrew R ; Weltbank

ISBN: 9780821372272 ; ISBN: 9780821372579 ; E-ISBN: 9780821372289

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (4)
 2. Bài báo  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schiff, Maurice
 2. Schiff, M
 3. 世界銀行
 4. Özden, Çaglar
 5. Özden, Çağlar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...