skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Schellnhuber, Hans xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Socio-economic data for global environmental change research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socio-economic data for global environmental change research

Otto, Ilona M. ; Biewald, Anne ; Coumou, Dim ; Feulner, Georg ; Köhler, Claudia ; Nocke, Thomas ; Blok, Anders ; Gröber, Albert ; Selchow, Sabine ; Tyfield, David ; Volkmer, Ingrid ; Schellnhuber, Hans Joachim ; Beck, Ulrich

Nature Climate Change, 6/2015, Vol.5(6), pp.503-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-678X ; E-ISSN: 1758-6798 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nclimate2593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kohler, Claudia
  2. Biewald, Anne
  3. Otto, Ilona M.
  4. Tyfield, David
  5. Grober, Albert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...