skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Copat, Chiara xóa Tác giả/ người sáng tác: Brundo, Maria Violetta xóa Tác giả/ người sáng tác: Scanu, Sergio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace-Metal Enrichment and Pollution in Coastal Sediments in the Northern Tyrrhenian Sea, Italy

Piazzolla, Daniele ; Scanu, Sergio ; Frattarelli, Francesco Manfredi ; Mancini, Emanuele ; Tiralongo, Francesco ; Brundo, Maria Violetta ; Tibullo, Daniele ; Pecoraro, Roberta ; Copat, Chiara ; Ferrante, Margherita ; Marcelli, Marco

Archives of environmental contamination and toxicology, November 2015, Vol.69(4), pp.470-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-0703 ; PMID: 26033264 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00244-015-0166-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ABI/INFORM Complete  (1)
 2. ABI/INFORM Global  (1)
 3. SpringerLink  (1)
 4. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tibullo, Daniele
 2. Marcelli, M.
 3. Tibullo, D.
 4. Pecoraro, Roberta
 5. Copat, Chiara

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...