skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Tác giả/ người sáng tác: Saxena, Shekhar xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interventions for common perinatal mental disorders in women in low- and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis

Rahman, Atif ; Fisher, Jane ; Bower, Peter ; Luchters, Stanley ; Tran, Thach ; Yasamy, M Taghi ; Saxena, Shekhar ; Waheed, Waquas

Bulletin of the World Health Organization, 01 August 2013, Vol.91(8), pp.593-601I [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.12.109819

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Service availability and utilization and treatment gap for schizophrenic disorders: a survey in 50 low- and middle-income countries

Lora, Antonio ; Kohn, Robert ; Levav, Itzhak ; Mcbain, Ryan ; Morris, Jodi ; Saxena, Shekhar

Bulletin of the World Health Organization, 01 January 2012, Vol.90(1), pp.47-54B [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862012000100012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mental health workforce gap in low- and middle-income countries: a needs-based approach

Bruckner, Tim A ; Scheffler, Richard M ; Shen, Gordon ; Yoon, Jangho ; Chisholm, Dan ; Morris, Jodi ; Fulton, Brent D ; Dal Poz, Mario R ; Saxena, Shekhar

Bulletin of the World Health Organization, 01 March 2011, Vol.89(3), pp.184-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.10.082784

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving mental health care in humanitarian emergencies

Ventevogel, Peter ; Ommeren, Mark van ; Schilperoord, Marian ; Saxena, Shekhar

Bulletin of the World Health Organization, 01 October 2015, Vol.93(10), pp.666-666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.15.156919

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health round-up

Saxena, Shekhar;

Bulletin of the World Health Organization, 01 November 2011, Vol.89(11), pp.780-781 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862011001100004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global disparities in the epilepsy treatment gap: a systematic review

Meyer, Ana-Claire ; Dua, Tarun ; Ma, Juliana ; Saxena, Shekhar ; Birbeck, Gretchen

Bulletin of the World Health Organization, 01 April 2010, Vol.88(4), pp.260-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862010000400011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing the World Health Organization disability assessment schedule 2.0

Üstün, T Bedirhan ; Chatterji, Somnath ; Kostanjsek, Nenad ; Rehm, Jürgen ; Kennedy, Cille ; Epping-Jordan, Joanne ; Saxena, Shekhar ; Korff, Michael Von ; Pull, Charles

Bulletin of the World Health Organization, 01 November 2010, Vol.88(11), pp.815-823 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862010001100010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Setting priorities for global mental health research

Tomlinson, Mark ; Rudan, Igor ; Saxena, Shekhar ; Swartz, Leslie ; Tsai, Alexander C ; Patel, Vikram

Bulletin of the World Health Organization, 01 June 2009, Vol.87(6), pp.438-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862009000600012

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schizophrenia treatment in the developing world: an interregional and multinational cost-effectiveness analysis

Chisholm, Dan ; Gureje, Oye ; Saldivia, Sandra ; Villalón Calderón, Marcelo ; Wickremasinghe, Rajitha ; Mendis, Nalaka ; Ayuso-Mateos, Jose-Luis ; Saxena, Shekhar

Bulletin of the World Health Organization, 01 July 2008, Vol.86(7), pp.542-551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862008000700014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the WHO Assessment Instrument for Mental Health Systems

Saxena, Shekhar ; Lora, Antonio ; van Ommeren, Mark ; Barrett, Thomas ; Morris, Jodi ; Saraceno, Benedetto

Bulletin of the World Health Organization, 01 August 2008, Vol.86(8), pp.E-E [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862008000800031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental and social health during and after acute emergencies: emerging consensus?

van Ommeren, Mark ; Saxena, Shekhar ; Saraceno, Benedetto

Bulletin of the World Health Organization, 01 January 2005, Vol.83(1), pp.71-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862005000100017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The treatment gap in mental health care

Kohn, Robert ; Saxena, Shekhar ; Levav, Itzhak ; Saraceno, Benedetto

Bulletin of the World Health Organization, 01 November 2004, Vol.82(11), pp.858-866 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862004001100011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circles of recovery: self-help organizations for addictions

Obot, Isidore ; Saxena, Shekhar

Bulletin of the World Health Organization, 01 May 2004, Vol.82(5), pp.390-390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862004000500014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meeting the mental health needs of developing countries: NGO innovations in India

Saxena, Shekhar ; Sharan, Pratap

Bulletin of the World Health Organization, 01 November 2003, Vol.81(11), pp.846-846 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862003001100015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (3)
 2. 2005đến2008  (3)
 3. 2009đến2010  (3)
 4. 2011đến2013  (4)
 5. Sau 2013  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (12)
 2. Bình xét khoa học  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Saxena, Shekhar
 2. Saxena, S.
 3. Saraceno, Benedetto
 4. van Ommeren, Mark
 5. Morris, Jodi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...