skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Nhan đề tạp chí: Case Reports In Medicine xóa Tác giả/ người sáng tác: Savoj, Mohammad-Reza xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hemiballismus, Hyperphagia, and Behavioral Changes following Subthalamic Infarct

Etemadifar, Masoud ; Abtahi, Seyed-Hossein ; Abtahi, Seyed-Mojtaba ; Mirdamadi, Motahreh ; Sajjadi, Sepideh ; Golabbakhsh, Aryan ; Savoj, Mohammad-Reza ; Fereidan-Esfahani, Mahboobeh ; Nasr, Zahra ; Tabrizi, Nasim; Kennedy, S

Case Reports in Medicine, 2012, Vol.2012, 4 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-9627 ; E-ISSN: 1687-9635 ; DOI: 10.1155/2012/768580

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Seyed-Mojtaba Abtahi
  2. Aryan Golabbakhsh
  3. Masoud Etemadifar
  4. Mirdamadi, Motahreh
  5. Seyed-Hossein Abtahi

theo chủ đề:

  1. Medicine
  2. Case Report

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...