skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Robot navigation xóa Tác giả/ người sáng tác: Savkin, Andrey V. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for tracking of environmental level sets by a unicycle-like vehicle

Matveev, Alexey S ; Teimoori, Hamid ; Savkin, Andrey V

Automatica, September 2012, Vol.48(9), pp.2252-2261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-1098 ; E-ISSN: 1873-2836 ; DOI: 10.1016/j.automatica.2012.06.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Range-only based circumnavigation of a group of moving targets by a non-holonomic mobile robot

Matveev, Alexey S ; Semakova, Anna A ; Savkin, Andrey V

Automatica, March 2016, Vol.65, pp.76-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-1098 ; E-ISSN: 1873-2836 ; DOI: 10.1016/j.automatica.2015.11.032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robot navigation for monitoring unsteady environmental boundaries without field gradient estimation

Matveev, Alexey S ; Hoy, Michael Colin ; Ovchinnikov, Kirill ; Anisimov, Alexander ; Savkin, Andrey V

Automatica, December 2015, Vol.62, pp.227-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-1098 ; E-ISSN: 1873-2836 ; DOI: 10.1016/j.automatica.2015.09.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method of reactive 3D navigation for a tight surface scan by a nonholonomic mobile robot

Matveev, Alexey S ; Ovchinnikov, Kirill S ; Savkin, Andrey V

Automatica, January 2017, Vol.75, pp.119-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-1098 ; E-ISSN: 1873-2836 ; DOI: 10.1016/j.automatica.2016.09.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collision free cooperative navigation of multiple wheeled robots in unknown cluttered environments

Hoy, Michael ; Matveev, Alexey S ; Savkin, Andrey V

Robotics and Autonomous Systems, October 2012, Vol.60(10), pp.1253-1266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8890 ; E-ISSN: 1872-793X ; DOI: 10.1016/j.robot.2012.07.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Method for Reactive Navigation of Nonholonomic Robots in the Presence of Obstacles

Matveev, Alexey S ; Hoy, Michael C ; Savkin, Andrey V

IFAC Proceedings Volumes, January 2011, Vol.44(1), pp.11894-11899

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20110828-6-IT-1002.01752

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A globally converging algorithm for reactive robot navigation among moving and deforming obstacles

Matveev, Alexey S ; Hoy, Michael C ; Savkin, Andrey V

Automatica, April 2015, Vol.54, pp.292-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-1098 ; E-ISSN: 1873-2836 ; DOI: 10.1016/j.automatica.2015.02.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D environmental extremum seeking navigation of a nonholonomic mobile robot

Matveev, Alexey S ; Hoy, Michael C ; Savkin, Andrey V

Automatica, July 2014, Vol.50(7), pp.1802-1815 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-1098 ; E-ISSN: 1873-2836 ; DOI: 10.1016/j.automatica.2014.05.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seeking a path through the crowd: Robot navigation in unknown dynamic environments with moving obstacles based on an integrated environment representation

Savkin, Andrey V ; Wang, Chao

Robotics and Autonomous Systems, October 2014, Vol.62(10), pp.1568-1580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8890 ; E-ISSN: 1872-793X ; DOI: 10.1016/j.robot.2014.05.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralized Three Dimensional Formation Building Algorithms for a Team of Nonholonomic Mobile Agents

Nazarzehi, Valimohammad ; Savkin, Andrey

International Journal of Control, Automation and Systems, 2019, Vol.17(5), pp.1283-1292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-6446 ; E-ISSN: 2005-4092 ; DOI: 10.1007/s12555-018-0283-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2013  (2)
 3. 2014đến2014  (2)
 4. 2015đến2016  (3)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Savkin, A.V.
 2. Savkin, Andrey V
 3. Savkin, Av
 4. Matveev, A.S.
 5. Matveev, Alexey S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...