skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Saunders, Richard xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Facets of power politics, profits and people in the making of Zimbabwe's blood diamonds
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facets of power politics, profits and people in the making of Zimbabwe's blood diamonds

Saunders, Richard ;Nyamunda, Tinashe;; Saunders, Richard ; Nyamunda, Tinashe

ISBN: 1779222882 ; ISBN: 9781779222886 ; ISBN: 9781868149759 ; E-ISBN: 9781779222893 ; E-ISBN: 9781868149766

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Saunders, R.
  2. Nyamunda, T.
  3. Saunders, Richard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...