skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Satta, Y xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigendum: Comparative analysis of chimpanzee and human Y chromosomes unveils complex evolutionary pathway.(Correction notice)

Kuroki, Y ; Toyoda, A ; Noguchi, H ; Taylor, T D ; Itoh, T ; Kim, D - S ; Kim, D - W ; Choi, S - H ; Kim, I - C ; Choi, H H ; Kim, Y S ; Satta, Y ; Saitou, N ; Yamada, T ; Morishita, S ; Hattori, M ; Sakaki, Y ; Park, H - S ; Fujiyama, A

Nature Genetics, March, 2006, Vol.38(3), p.389(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-4036

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for natural selection in the HAVCR1 gene: high degree of amino-acid variability in the mucin domain of human HAVCR1 protein

Nakajima, T ; Wooding, S ; Satta, Y ; Jinnai, N ; Goto, S ; Hayasaka, I ; Saitou, N ; Guan-Jun, J ; Tokunaga, K ; Jorde, L B ; Emi, M ; Inoue, I

Genes and immunity, August 2005, Vol.6(5), pp.398-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1466-4879 ; PMID: 15889130 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Saitou, N
  2. Satta, Y
  3. Tokunaga, K
  4. Nakajima, T
  5. Itoh, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...