skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Satoru Suzuki xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sulphonamide and Trimethoprim Resistance Genes Persist in Sediments at Baltic Sea Aquaculture Farms but Are Not Detected in the Surrounding Environment.(Research Article)

Muziasari, Windi Indra ; Managaki, Satoshi ; Parnanen, Katariina ; Karkman, Antti ; Lyra, Christina ; Tamminen, Manu ; Suzuki, Satoru ; Virta, Marko

PLoS ONE, March 20, 2014, Vol.9(3), p.e92702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0092702

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Antibiotic contamination and occurrence of antibiotic-resistant bacteria in aquatic environments of northern Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antibiotic contamination and occurrence of antibiotic-resistant bacteria in aquatic environments of northern Vietnam

Phan Thi Phuong Hoa; Satoshi Managaki; Norihide Nakada; Hideshige Takada; Akiko Shimizu; Duong Hong Anh; Pham Hung Viet; Satoru Suzuki

1879-1026; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10600

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Satoshi Managaki
  2. Satoru Suzuki
  3. Duong Hong Anh
  4. Virta, Marko
  5. Muziasari, Windi Indra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...