skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Desalination xóa Tác giả/ người sáng tác: Saththasivam, Jayaprakash xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced oxidation processes to remove cyanotoxins in water

Jasim, Saad Y. ; Saththasivam, Jayaprakash

Desalination, March 16, 2017, Vol.406, p.83(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164 ; DOI: 10.1016/j.desal.2016.06.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jasim, Saad Y
  2. Saththasivam, Jayaprakash

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...