skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Sarigil, Zeki xóa Tác giả/ người sáng tác: Satana, Nil S. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil-Military Relations Beyond Dichotomy: With Special Reference to Turkey

Sarigil, Zeki

Turkish Studies, 01 June 2011, Vol.12(2), p.265-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-3849 ; E-ISSN: 1743-9663 ; DOI: 10.1080/14683849.2011.572633

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sarigil, Zeki
  2. Sarigil, Z.
  3. Satana, Nil S.
  4. Satana, Nil

theo chủ đề:

  1. History & Archaeology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...