skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sarzanini, C xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in agricultural soils from Piedmont, Italy. Distribution, speciation and chemometric data treatment

Abollino, O ; Aceto, M ; Malandrino, M ; Mentasti, E ; Sarzanini, C ; Petrella, F

Chemosphere, November 2002, Vol.49(6), pp.545-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; PMID: 12430642 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption of heavy metals on Na-montmorillonite. Effect of pH and organic substances

Abollino, O ; Aceto, M ; Malandrino, M ; Sarzanini, C ; Mentasti, E

Water research, April 2003, Vol.37(7), pp.1619-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; PMID: 12600390 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution and mobility of metals in contaminated sites. chemometric investigation of pollutant profiles

Abollino, Ornella ; Aceto, Maurizio ; Malandrino, Mery ; Mentasti, Edoardo ; Sarzanini, Corrado ; Barberis, Renzo

Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 2002, Vol.119(2), pp.177-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; PMID: 12152825 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sarzanini, C.
  2. Aceto, M.
  3. Mentasti, E.
  4. Abollino, O.
  5. Malandrino, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...