skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Trước1958 xóa Tất cả các phiên bản 1952đến1955 xóa Tất cả các phiên bản Sarton, George xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science, Medicine, and History. Essays on the Evolution of Scientific Thought and Medical Practice, Written in Honour of Charles Singer (Book Review)

Sarton, George

Isis, 01 July 1954, Vol.45(2), pp.202-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00211753 ; E-ISSN: 15456994 ; DOI: 10.1086/348321

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Jerusalem Congress

Sarton, George

Isis, 01 May 1954, Vol.45(1), pp.63-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00211753 ; E-ISSN: 15456994 ; DOI: 10.1086/348287

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seventy-Ninth Critical Bibliography of the History and Philosophy of Science and of the History of Civilization (To 31 August 1952)

Sarton, George ; Siegel, Frances

Isis, 01 June 1953, Vol.44(1/2), pp.102-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00211753 ; E-ISSN: 15456994 ; DOI: 10.1086/348219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seventy-Eighth Critical Bibliography of the History and Philosophy of Science and of the History of Civilization (To December 1951)

Sarton, George ; Siegel, Frances

Isis, 01 July 1952, Vol.43(2), pp.128-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00211753 ; E-ISSN: 15456994 ; DOI: 10.1086/349408

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet Science (Book Review)

Joravsky, David

Isis, 01 December 1954, Vol.45(4), pp.408-409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00211753 ; E-ISSN: 15456994 ; DOI: 10.1086/348376

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A History of Muslim Historiography (Book Review)

Sarton, George

Isis, 01 June 1953, Vol.44(1/2), pp.78-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00211753 ; E-ISSN: 15456994 ; DOI: 10.1086/348199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
German Nationalism: The Tragedy of a People. Extremism Contra Liberalism in Modern German History
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

German Nationalism: The Tragedy of a People. Extremism Contra Liberalism in Modern German History

Wolfers, Arnold ; Snyder, Louis L.

The American Historical Review, 04/1953, Vol.58(3), p.620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1843982

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...