skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sarr, Mare xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resources, conflict and development choices: public good provision in resource rich economies

Sarr, Mare ; Wick, Katharina

Economics of Governance, 2010, Vol.11(2), pp.183-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-6104 ; E-ISSN: 1435-8131 ; DOI: 10.1007/s10101-010-0075-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the looting of nations

Sarr, Mare ; Bulte, Erwin ; Meissner, Chris ; Swanson, Tim

Public Choice, 2011, Vol.148(3), pp.353-380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-5829 ; E-ISSN: 1573-7101 ; DOI: 10.1007/s11127-010-9659-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictators Walking the Mogadishu Line: How Men Become Monsters and Monsters Become Men

Larcom, Shaun ; Sarr, Mare ; Willems, Tim;

World Bank Economic Review October 2018, Vol.32(3), pp.584-609 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1564-698X ; DOI: 10.1093/wber/lhw039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign aid and political instability in resource-rich countries

Ravetti, Chiara ; Sarr, Mare ; Swanson, Tim

Resources Policy, October 2018, Vol.58, pp.277-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4207 ; E-ISSN: 1873-7641 ; DOI: 10.1016/j.resourpol.2018.05.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictators Walking the Mogadishu Line: How Men Become Monsters and Monsters Become Men

Larcom, Shaun; Sarr, Mare; Willems, Tim

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictators Walking the Mogadishu Line: How Men Become Monsters and Monsters Become Men

Larcom, Shaun ; Sarr, Mare ; Willems, Tim

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-7778

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictators Walking the Mogadishu Line: How Men Become Monsters and Monsters Become Men

Larcom, Shaun Thomas ; Sarr, Mare ; Willems, Tim; Apollo - University of Cambridge Repository; Apollo - University of Cambridge Repository

DOI: 10.17863/CAM.365

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictators Walking the Mogadishu Line: How Men Become Monsters and Monsters Become Men

Sarr, Mare

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictators Walking the Mogadishu Line : How Men Become Monsters and Monsters Become Men

Larcom, Shaun ; Sarr, Mare ; Willems, Tim

Policy Research Working Paper

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corruption and the Curse: The Dictator’s Choice

Sarr, Mare ; Swanson, Timothy

CCSD 6.2013

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (1)
 4. 2014đến2016  (5)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Tài nguyên văn bản  (4)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sarr, Mare
 2. Willems, Tim
 3. Sarr, M.
 4. Larcom, Shaun
 5. Swanson, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...