skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Finnish xóa Tất cả các phiên bản Sarpola, Jussi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR SIGNALLING A POOR RADIO CONNECION

Sarpola, Jussi ; Heikkilae, Vesa ; Taskila, Ari-Pekka ; Asujamaa, Hannu ; Pentikaeinen, Heimo ; Liinamaa, Olli ; Rusi, Pekka ; Vehmer, Seppo

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Menetelmä rekisterin uudelleenkutsun aikaansaamiseksi radiojärjestelmässä, tilaajalaite ja tilaajaverkkoelementti

Sarpola, Jussi ; Heikkilae, Vesa ; Taskila, Ari-Pekka ; Asujamaa, Hannu ; Liinamaa, Olli ; Rusi, Pekka

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Menetelmä rekisterin uudelleenkutsun aikaansaamiseksi radiojärjestelmässä, tilaajalaite ja tilaajaverkkoelementti

Sarpola, Jussi ; Heikkilae, Vesa ; Taskila, Ari-Pekka ; Asujamaa, Hannu ; Liinamaa, Olli ; Rusi, Pekka

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACCOMPLISHING A REGISTER RECALL IN A RADIO SYSTEM

Sarpola, Jussi ; Heikkilae, Vesa ; Taskila, Ari-Pekka ; Asujamaa, Hannu ; Liinamaa, Olli ; Rusi, Pekka

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Menetelmä rekisterin uudelleenkutsun aikaansaamiseksi radiojärjestelmässä, tilaajalaite ja tilaajaverkkoelementti

Sarpola, Jussi ; Heikkilae, Vesa ; Taskila, Ari-Pekka ; Asujamaa, Hannu ; Liinamaa, Olli ; Rusi, Pekka

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (2)
  2. French  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rusi, Pekka
  2. Liinamaa, Olli
  3. Asujamaa, Hannu
  4. Heikkilae, Vesa
  5. Taskila, Ari-Pekka

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...