skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Nhan đề tạp chí: IFIP Advances in Information and Communication Technology xóa Tác giả/ người sáng tác: Sarmiento-Reyes, Arturo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
VLSI-SoC: Internet of Things Foundations: 22nd IFIP WG 10.5/IEEE International Conference on Very Large Scale Integration, VLSI-SoC 2014, Playa del Carmen, Mexico, October 6-8, 2014, Revised Selected Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

VLSI-SoC: Internet of Things Foundations: 22nd IFIP WG 10.5/IEEE International Conference on Very Large Scale Integration, VLSI-SoC 2014, Playa del Carmen, Mexico, October 6-8, 2014, Revised Selected Papers

Claesen, Luc ; Sanz-Pascual, Maria-Teresa ; Reis, Ricardo ; Sarmiento-Reyes, Arturo;; Claesen, Luc ; Sanz-Pascual, Maria-Teresa ; Reis, Ricardo ; Sarmiento-Reyes, Arturo

Series ISSN: 1868-4238 ; ISBN: 978-3-319-25278-0 ; E-ISBN: 978-3-319-25279-7 ; DOI: 10.1007/978-3-319-25279-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. SpringerLink Books - All  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...