skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill Online xóa Nhan đề tạp chí: Nordic Journal of International Law xóa Cơ sở dữ liệu: Brill Academic Publishers xóa Tác giả/ người sáng tác: Sarkin, Jeremy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why the Prohibition of Enforced Disappearance Has Attained Jus Cogens Status in International Law

Sarkin, Jeremy

Nordic Journal of International Law, 2012, Vol.81(4), pp.537-584 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/15718107-08104006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sarkin, Jeremy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...