skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Sarigil, Zeki xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Curbing Kurdish ethno-nationalism in Turkey: an empirical assessment of pro-Islamic and socio-economic approaches

Sarigil, Zeki

Ethnic and Racial Studies, 01 March 2010, Vol.33(3), pp.533-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870903118114

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and ethno‐nationalism: T urkey's K urdish issue

Sarigil, Zeki ; Fazlioglu, Omer

Nations and Nationalism, July 2013, Vol.19(3), pp.551-571 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the roots and dynamics of K urdish ethno‐nationalism in T urkey

Sarigil, Zeki ; Fazlioglu, Omer

Nations and Nationalism, July 2014, Vol.20(3), pp.436-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12058

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Groups at 'Critical Junctures': The Laz vs. Kurds

Sarigil, Zeki

Middle Eastern Studies, 01 March 2012, Vol.48(2), pp.269-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2011.652778

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inter-ethnic (In)tolerance between Turks and Kurds: Implications for Turkish Democratisation

Sarigil, Zeki ; Karakoc, Ekrem

South European Society and Politics, 03 April 2017, Vol.22(2), pp.197-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-8746 ; E-ISSN: 1743-9612 ; DOI: 10.1080/13608746.2016.1164846

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who supports secession? The determinants of secessionist attitudes among Turkey's Kurds

Sarigil, Zeki ; Karakoc, Ekrem

Nations and Nationalism, April 2016, Vol.22(2), pp.325-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12150

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Opinion and Attitude toward the Military and Democratic Consolidation in Turkey

Sarigil, Zeki

Armed Forces & Society, April 2015, Vol.41(2), pp.282-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-327X ; E-ISSN: 1556-0848 ; DOI: 10.1177/0095327X13504573

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paths are what actors make of them

Sarigil, Zeki

Critical Policy Studies, 09 November 2009, Vol.3(1), pp.121-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1946-0171 ; E-ISSN: 1946-018X ; DOI: 10.1080/19460170903158214

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deconstructing the Turkish Military's Popularity

Sarigil, Zeki

Armed Forces & Society, July 2009, Vol.35(4), pp.709-727 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-327X ; E-ISSN: 1556-0848 ; DOI: 10.1177/0095327X08322566

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil-Military Relations Beyond Dichotomy: With Special Reference to Turkey

Sarigil, Zeki

Turkish Studies, 01 June 2011, Vol.12(2), pp.265-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-3849 ; E-ISSN: 1743-9663 ; DOI: 10.1080/14683849.2011.572633

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Turkish Military: Principal or Agent?

Sarigil, Zeki

Armed Forces & Society, January 2014, Vol.40(1), pp.168-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-327X ; E-ISSN: 1556-0848 ; DOI: 10.1177/0095327X12442309

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bargaining in institutionalized settings: The case of Turkish reforms

Sarigil, Zeki

European Journal of International Relations, September 2010, Vol.16(3), pp.463-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-0661 ; E-ISSN: 1460-3713 ; DOI: 10.1177/1354066109344009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2010  (2)
 3. 2011đến2011  (1)
 4. 2012đến2013  (2)
 5. Sau 2013  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sarigil, Zeki
 2. Sarigil, Z
 3. Fazlioglu, Omer
 4. Karakoc, Ekrem
 5. Karakoc, E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...