skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Santos, Claudefranklin Monteiro xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

As multifaces de "Através do Brasil"

Santos, Claudefranklin Monteiro ; Oliva, Terezinha Alves de

Revista Brasileira de História, January 2004, Vol.24(48), pp.101-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1806-9347 ; E-ISSN: 1806-9347 ; DOI: 10.1590/S0102-01882004000200005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Oliva, Terezinha Alves de
  2. Santos, Claudefranklin Monteiro
  3. Claudefranklin Monteiro Santos
  4. Terezinha Alves de Oliva

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...