skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Blankertz, Benjamin xóa Tất cả các phiên bản Sannelli, Claudia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On optimal channel configurations for SMR-based brain-computer interfaces

Sannelli, Claudia ; Dickhaus, Thorsten ; Halder, Sebastian ; Hammer, Eva-Maria ; Müller, Klaus-Robert ; Blankertz, Benjamin

Brain topography, June 2010, Vol.23(2), pp.186-93 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1573-6792 ; PMID: 20162347 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10548-010-0135-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychological predictors of SMR-BCI performance

Hammer, Eva Maria ; Halder, Sebastian ; Blankertz, Benjamin ; Sannelli, Claudia ; Dickhaus, Thorsten ; Kleih, Sonja ; Müller, Klaus-Robert ; Kübler, Andrea

Biological Psychology, January 2012, Vol.89(1), pp.80-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-0511 ; DOI: 10.1016/j.biopsycho.2011.09.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurophysiological predictor of SMR-based BCI performance

Blankertz, Benjamin ; Sannelli, Claudia ; Halder, Sebastian ; Hammer, Eva M. ; Kübler, Andrea ; Müller, Klaus-Robert ; Curio, Gabriel ; Dickhaus, Thorsten

NeuroImage, 15 July 2010, Vol.51(4), pp.1303-1309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2010.03.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-adaptive calibration to improve bci efficiency

Vidaurre, Carmen ; Sannelli, Claudia ; Müller, Klaus-Robert ; Blankertz, Benjamin

Journal of Neural Engineering, 2011, Vol.8(2), p.025009 (8pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-2560 ; E-ISSN: 1741-2552 ; DOI: 10.1088/1741-2560/8/2/025009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Localization of class-related mu-rhythm desynchronization in motor imagery based brain-computer interface sessions

Haufe, Stefan ; Tomioka, Ryota ; Dickhaus, Thorsten ; Sannelli, Claudia ; Blankertz, Benjamin ; Nolte, Guido ; Muller, Klaus-Robert

Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference, 2010, Vol.2010, pp.5137-40

ISSN: 1557-170X ; PMID: 21095811 Version:1 ; DOI: 10.1109/IEMBS.2010.5626177

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Csp patches: an ensemble of optimized spatial filters. an evaluation study

Sannelli, Claudia ; Vidaurre, Carmen ; Müller, Klaus-Robert ; Blankertz, Benjamin

Journal of Neural Engineering, 2011, Vol.8(2), p.025012 (7pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-2560 ; E-ISSN: 1741-2552 ; DOI: 10.1088/1741-2560/8/2/025012

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sannelli, C.
  2. Sannelli, Claudia
  3. Blankertz, B.
  4. Blankertz, Benjamin
  5. Müller, Klaus-Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...