skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tất cả các phiên bản Dialnet xóa Tất cả các phiên bản Sanjuán Martínez, Oscar xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social voting techniques: a comparison of the methods used for explicit feedback in recommendation systems

Nunez - Valdez, Edward Rolando ; Cueva - Lovelle, Juan Manuel ; Sanjuan, Oscar ; Montenegro - Marin, Carlos E. ; Hernandez, Guillermo Infante

International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, Dec, 2011, Vol.1(4), p.62(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-1660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual objects on the Internet of Things.(Report)

Espada, Jordan Pascual ; Martinez, Oscar Sanjuan ; Garcia - Bustelo, B. Cristina Pelayo ; Lovelle, Juan Manuel Cueva

International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, Dec, 2011, Vol.1(4), p.24(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-1660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to devices orchestration in Internet of things using SBPMN

Garcia, Alejandro Gonzalez ; Alvarez, Manuel Alvarez ; Espada, Jordan Pascual ; Martinez, Oscar Sanjuan ; Lovelle, Juan Manuel Cueva ; G. - Bustelo, Cristina Pelayo

International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, Dec, 2011, Vol.1(4), p.17(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-1660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...