skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa Tác giả/ người sáng tác: Sangiorgi, Ugo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

GAMBIT: Addressing multi-platform collaborative sketching with html5

Sangiorgi, Ugo ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 4th ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 25 June 2012, pp.257-262

ISBN: 9781450311687 ; ISBN: 1450311687 ; DOI: 10.1145/2305484.2305527

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface design by collaborative sketching

Sangiorgi, Ugo ; Beuvens, François ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the Designing Interactive Systems Conference, 11 June 2012, pp.378-387

ISBN: 9781450312103 ; ISBN: 1450312101 ; DOI: 10.1145/2317956.2318013

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing collaborative sketching activities with context-aware adaptation guidelines

Genaro Motti, Vivian ; Sangiorgi, Ugo ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 19th Brazilian symposium on multimedia and the web, 05 November 2013, pp.149-152

ISBN: 9781450325592 ; ISBN: 1450325599 ; DOI: 10.1145/2526188.2526220

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Vanderdonckt, J.
  3. Sangiorgi, Ugo
  4. Sangiorgi, U.B.
  5. Genaro Motti, V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...