skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: HT Communities. Classes. Races xóa Tác giả/ người sáng tác: Sanghera, Balihar xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unmasking Central Asia's neoliberal judges

Sanghera, Balihar

Sanghera, Balihar (2015) Unmasking Central Asia's neoliberal judges. openDemocracy, .

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic dystopia in Kyrgyzstan

Sanghera, Balihar

Sanghera, Balihar (2015) Economic dystopia in Kyrgyzstan. openDemocracy, .

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Chủ đề 

  1. HB Economic Theory  (1)
  2. HA Statistics  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sanghera, Balihar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...