skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Czech xóa Tác giả/ người sáng tác: Sangar, Kaneshko xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan’s significance for Russia in the 21st Century: Interests, Perceptions and Perspectives

Sangar Kaneshko

Politics in Central Europe, 01 April 2016, Vol.12(1), pp.59-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1801-3422 ; DOI: 10.1515/pce-2016-0004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sangar Kaneshko
  2. Sangar, K.
  3. Sangar, Kaneshko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...