skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sciences (General) xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Sangalli, Juliano Rodrigues xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-Time PCR Quantification of Heteroplasmy in a Mouse Model with Mitochondrial DNA of C57BL/6 and NZB/BINJ Strains

Machado, Thiago Simoes ; Macabelli, Carolina Habermann ; Sangalli, Juliano Rodrigues ; Rodrigues, Thiago Bittencourt ; Smith, Lawrence Charles ; Meirelles, Flavio Vieira ; Chiaratti, Marcos Roberto

PLoS ONE, August 14, 2015, Vol.10(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rodrigues, Thiago Bittencourt
  2. Chiaratti, M.R.
  3. Chiaratti, Marcos Roberto
  4. Meirelles, Flávio Vieira
  5. Meirelles, F.V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...