skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Chemistry xóa Tác giả/ người sáng tác: Sanehira, Takeshi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The large-volume high-pressure facility at GSECARS: A “Swiss-army-knife” approach to synchrotron-based experimental studies

Wang, Yanbin ; Rivers, Mark ; Sutton, Steve ; Nishiyama, Norimasa ; Uchida, Takeyuki ; Sanehira, Takeshi

Physics of the Earth and Planetary Interiors, 2009, Vol.174(1), pp.270-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9201 ; E-ISSN: 1872-7395 ; DOI: 10.1016/j.pepi.2008.06.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...