skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sandler Corey xóa Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The art of software testing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The art of software testing

Myers Glenford J.; Sandler Corey; Badgett Tom

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2012. - (005.1 MYE 2012) - ISBN9781118031964 (cloth);ISBN1118031962 (cloth);ISBN9781118133132;ISBN1118133137;ISBN9781118133149;ISBN1118133145

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sandler Corey
  2. Badgett Tom
  3. Myers Glenford J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...