skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Tác giả/ người sáng tác: Sanchez, Sabrina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aimee Rickman, Adolescence, Girlhood, and Media Migration: US Teens’ Use of Social Media to Negotiate Offline Struggles. Lanham: Lexington Books, 2018, 175pp, ISBN: 1498553931, 9781498553933

Sanchez, Sabrina

Journal of Youth and Adolescence, pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00472891 ; DOI: 10.1007/s10964-018-0883-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sanchez, Sabrina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...