skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Sanbonmatsu, Lisa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neighborhood effects on the long-term well-being of low-income adults.(RESEARCH ARTICLE)(Report)(Author abstract)

Ludwig, Jens ; Duncan, Greg J. ; Gennetian, Lisa A. ; Katz, Lawrence F. ; Kessler, Ronald C. ; Kling, Jeffrey R. ; Sanbonmatsu, Lisa

Science, Sept 21, 2012, Vol.337(6101), p.1505(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neighborhood effects on use of African-American Vernacular English.(SOCIAL SCIENCES)(Report)

Rickford, John R. ; Duncan, Greg J. ; Gennetian, Lisa A. ; Gou, Ray Yun ; Greene, Rebecca ; Katz, Lawrence F. ; Kessler, Ronald C. ; Kling, Jeffrey R. ; Sanbonmatsu, Lisa ; Sanchez-Ordonez, Andres E. ; Sciandra, Matthew ; Thomas, Ewart ; Ludwig, Jens

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Sept 22, 2015, Vol.112(38), p.11817 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associations of housing mobility interventions for children in high-poverty neighborhoods with subsequent mental disorders during adolescence.(Report)

Kessler, Ronald C. ; Duncan, Greg J. ; Gennetian, Lisa A. ; Katz, Lawrence F. ; Kling, Jeffrey R. ; Sampson, Nancy A. ; Sanbonmatsu, Lisa ; Zaslavsky, Alan M. ; Ludwig, Jens

JAMA, The Journal of the American Medical Association, March 5, 2014, Vol.311(9), p.937(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Katz, Lawrence F.
  2. Duncan, Greg J.
  3. Kessler, Ronald C.
  4. Ludwig, Jens
  5. Kling, Jeffrey R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...