skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sanada, Kosuke xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical Expressions for End-to-End throughput of String-Topology Wireless Full-Duplex Multi-hop Networks

Fujimura, Chikara ; Sanada, Kosuke ; Mori, Kazuo

IEICE Transactions on Communications, 2018, Vol.advpub(0) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.2018EBP3236

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Throughput and Delay Analysis of IEEE 802.11 String-topology Multi-hop Network in TCP Traffic with Delayed ACK

Sanada, Kosuke ; Sekiya, Hiroo ; Mori, Kazuo

IEICE Transactions on Communications, 2017, Vol.advpub(0) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.2017EBP3208

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-to-End Delay Analysis for IEEE 802.11 String-Topology Multi-Hop Networks

Sanada, Kosuke ; Shi, Jin ; Komuro, Nobuyoshi ; Sekiya, Hiroo

IEICE Transactions on Communications, 2015, Vol.E98.B(7), pp.1284-1293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.E98.B.1284

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generalized analytical expressions for end-to-end throughput of IEEE 802.11 string-topology multi-hop networks

Sanada, Kosuke ; Komuro, Nobuyoshi ; Li, Zhetao ; Pei, Tingrui ; Choi, Young-June ; Sekiya, Hiroo

Ad Hoc Networks, 01 March 2018, Vol.70, pp.135-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-8705 ; E-ISSN: 1570-8713 ; DOI: 10.1016/j.adhoc.2017.11.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Backoff-stage synchronization in three-hop string-topology wireless networks with hidden nodes

Sanada, Kosuke ; Sekiya, Hiroo ; Komuro, Nobuyoshi ; Sakata, Shiro

Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE, 2012, Vol.3(2), pp.200-214

ISSN: 2185-4106 ; DOI: 10.1587/nolta.3.200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bottom-up analysis concept for throughput and delay analyses of wireless multi-hop networks

Sanada, Kosuke ; Sekiya, Hiroo

Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE, 2017, Vol.8(3), pp.181-203

ISSN: 2185-4106 ; DOI: 10.1587/nolta.8.181

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sanada, Kosuke
  2. Sekiya, Hiroo
  3. Sanada, K
  4. Sekiya, H.
  5. Komuro, Nobuyoshi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...