skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Kircher, Tilo xóa Tác giả/ người sáng tác: Sammer, Gebhard xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supramodal neural processing of abstract information conveyed by speech and gesture

Straube, Benjamin ; He, Yifei ; Steines, Miriam ; Gebhardt, Helge ; Kircher, Tilo ; Sammer, Gebhard ; Nagels, Arne

Frontiers in Behavioral Neuroscience, Sep 13, 2013 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1662-5153 ; DOI: 10.3389/fnbeh.2013.00120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EEG and fMRI signatures of neural integration: An investigation of meaningful gestures and corresponding speech

He, Yifei ; Gebhardt, Helge ; Steines, Miriam ; Sammer, Gebhard ; Kircher, Tilo ; Nagels, Arne ; Straube, Benjamin

Neuropsychologia, June 2015, Vol.72, pp.27-42 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-3514 ; PMID: 25900470 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2015.04.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Action-Related Speech Modulates Beta Oscillations During Observation of Tool-Use Gestures

He, Yifei ; Steines, Miriam ; Sammer, Gebhard ; Nagels, Arne ; Kircher, Tilo ; Straube, Benjamin

Brain topography, September 2018, Vol.31(5), pp.838-847 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1573-6792 ; PMID: 29500728 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10548-018-0641-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial-temporal dynamics of gesture-speech integration: a simultaneous EEG-fMRI study

He, Yifei ; Steines, Miriam ; Sommer, Jens ; Gebhardt, Helge ; Nagels, Arne ; Sammer, Gebhard ; Kircher, Tilo ; Straube, Benjamin

Brain structure & function, September 2018, Vol.223(7), pp.3073-3089 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1863-2661 ; PMID: 29737415 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00429-018-1674-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kircher, Tilo
 2. He, Yf
 3. Steines, M.
 4. Straube, B.
 5. Nagels, A

theo chủ đề:

 1. Speech
 2. Gestures
 3. EEG
 4. Gesture
 5. Brain

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...