skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: CAIRN (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Afrique contemporaine xóa Tác giả/ người sáng tác: Salzbrunn, Monika xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les « brûleurs » de frontières dans la musique populaire tunisienne

Salzbrunn, Monika ; Souiah, Farida ; Mastrangelo, Simon

Afrique contemporaine, 20 April 2016, Vol.n 254(2), pp.37-56

ISSN: 0002-0478 ; E-ISSN: 1782-138X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Salzbrunn, Monika
  2. Souiah, Farida
  3. Mastrangelo, Simon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...