skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Salvendy, G xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information visualization; assisting low spatial individuals with information access tasks through the use of visual mediators

Stanney, Kay M ; Salvendy, Gavriel

Ergonomics, 01 June 1995, Vol.38(6), pp.1184-1198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140139508925181

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The contribution of apparent and inherent usability to a user's satisfaction in a searching and browsing task on the Web

Fu, Limin ; Salvendy, Gavriel

Ergonomics, 15 May 2002, Vol.45(6), pp.415-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; PMID: 12061966 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of computer interface design on human postural dynamics

Karwowski, W ; Eberts, R ; Salvendy, G ; Noland, S

Ergonomics, April 1994, Vol.37(4), pp.703-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; PMID: 8187753 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring consistency of web page design and its effects on performance and satisfaction

Ant Ozok, A ; Salvendy, Gavriel

Ergonomics, 01 April 2000, Vol.43(4), pp.443-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/001401300184332

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Salvendy, G.
  2. Salvendy, Gavriel
  3. Karwowski, Waldemar
  4. Noland, S
  5. Noland, Soraya

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...