skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Tác giả/ người sáng tác: Salomón, Mónica xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Ação Externa dos Governos Subnacionais no Brasil: Os Casos do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. Um Estudo Comparativo de Dois Tipos de Atores Mistos

Nunes, Carmen ; Salomón, Mónica

Contexto Internacional, Jan-Jun 2007, Vol.29(1), pp.101-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01028529 ; E-ISSN: 19820240

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Policy Analysis and Brazilian Foreign Policy: evolution, challenges and possibilities of an academic field

Salomón, Mónica ; Pinheiro, Letícia

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2013, Vol.56(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292013000100003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mónica Salomón
  2. Salomón, Mónica
  3. Salomon, M
  4. Carmen Nunes
  5. Nunes, Carmen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...