skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Nhan đề tạp chí: The Lancet xóa Tác giả/ người sáng tác: Salisbury, David xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compulsory vaccination and conscientious or philosophical exemptions: past, present, and future

Salmon, Daniel A ; Teret, Stephen P ; Macintyre, C Raina ; Salisbury, David ; Burgess, Margaret A ; Halsey, Neal A

The Lancet, 2006, Vol.367(9508), pp.436-442 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(06)68144-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Salmon, Daniel A
  2. Macintyre, C. Raina
  3. Teret, Stephen
  4. Salmon, Daniel
  5. Burgess, Margaret A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...