skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Santucci, Giuseppe xóa Tác giả/ người sáng tác: Salembier, Pascal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Participatory Design Meets Mixed Reality Design Models: Implementation Based on a Formal Instrumentation of an Informal Design Approach
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participatory Design Meets Mixed Reality Design Models: Implementation Based on a Formal Instrumentation of an Informal Design Approach

Dubois, Emmanuel ; Gauffre, Guillaume ; Bach, Cédric ; Salembier, Pascal; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Santucci, Giuseppe (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Computer-Aided Design of User Interfaces V, pp.71-84

ISBN: 9781402058196 ; ISBN: 1402058195 ; E-ISBN: 9781402058202 ; E-ISBN: 1402058209 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-5820-2_6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...