skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa Tác giả/ người sáng tác: Sakuraba, Hitoshi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and immunocytochemical studies on [alpha]-N-acetylgalactosaminidase deficiency (Schindler/Kanzaki disease).(Author abstract)

Sakuraba, Hitoshi ; Matsuzawa, Fumiko ; Aikawa, Sei - Ichi ; Doi, Hirofumi ; Kotani, Masaharu ; Nakada, Hiroshi ; Fukushige, Tomoko ; Kanzaki, Tamotsu

Journal of Human Genetics, Jan, 2004, Vol.49(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-5161

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical, biochemical, and cytochemical studies on a Japanese Salla disease case associated with a renal disorder.(Author abstract)

Ishiwari, Kouhei ; Kotani, Masaharu ; Suzuki, Minoru ; Pumbo, Elena ; Suzuki, Akemi ; Kobayashi, Toshihide ; Ueno, Tamaki ; Fukushige, Tomoko ; Kanzaki, Tamotsu ; Imada, Masato ; Itoh, Kohji ; Akioka, Shinji ; Tajima, Youichi ; Sakuraba, Hitoshi

Journal of Human Genetics, Dec, 2004, Vol.49(12), p.656 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-5161

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and biochemical studies on Pompe disease and a "pseudodeficiency of acid [alpha]-glucosidase".(Author abstract)(Report)

Tajima, Youichi ; Matsuzawa, Fumiko ; Aikawa, Sei - Ichi ; Okumiya, Toshika ; Yoshimizu, Michiru ; Tsukimura, Takahiro ; Ikekita, Masahiko ; Tsujino, Seiichi ; Tsuji, Akihiko ; Edmunds, Tim ; Sakuraba, Hitoshi

Journal of Human Genetics, Nov, 2007, Vol.52(11), p.898(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-5161

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sakuraba, Hitoshi
  2. Sakuraba, H
  3. Tajima, Youichi
  4. Matsuzawa, Fumiko
  5. Fukushige, Tomoko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...