skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Saiz, Jorge xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instrumentino: An open-source modular Python framework for controlling Arduino based experimental instruments

Koenka, Israel Joel ; Sáiz, Jorge ; Hauser, Peter C.

Computer Physics Communications, October 2014, Vol.185(10), pp.2724-2729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4655 ; DOI: 10.1016/j.cpc.2014.06.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Triple-channel portable capillary electrophoresis instrument with individual background electrolytes for the concurrent separations of anionic and cationic species
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triple-channel portable capillary electrophoresis instrument with individual background electrolytes for the concurrent separations of anionic and cationic species

Mai, Thanh Duc; Le, Minh Duc; Saiz, Jorge

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28762

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instrumentino: An Open-Source Software for Scientific Instruments

Koenka, Israel Joel ; Sáiz, Jorge ; Hauser, Peter C

Chimia, 2015, Vol.69(4), pp.172-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-4293 ; PMID: 26668933 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triple-channel portable capillary electrophoresis instrument with individual background electrolytes for the concurrent separations of anionic and cationic species

Mai, Thanh Duc ; Le, Minh Duc ; Sáiz, Jorge ; Duong, Hong Anh ; Koenka, Israel Joel ; Pham, Hung Viet ; Hauser, Peter C.

Analytica Chimica Acta, 10 March 2016, Vol.911, pp.121-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2670 ; DOI: 10.1016/j.aca.2016.01.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrent determination of anions and cations in consumer fireworks with a portable dual-capillary electrophoresis system

Sáiz, Jorge ; Duc, Mai Thanh ; Koenka, Israel Joel ; Martín-Alberca, Carlos ; Hauser, Peter C. ; García-Ruiz, Carmen

Journal of Chromatography A, 12 December 2014, Vol.1372, pp.245-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9673 ; DOI: 10.1016/j.chroma.2014.10.085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Saiz, Jorge
  2. Koenka, I.J.
  3. Saiz, J
  4. Koenka, Israel Joel
  5. Hauser, Peter C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...