skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: NEJM (New England Journal of Medicine) xóa Tác giả/ người sáng tác: Saint, Sanjay xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weak in the knees.(Clinical Problem-Solving)

Conwell, Walter D. ; Josephson, Andrew ; Li, Howard ; Saint, Sanjay ; Janssen, William J.

The New England Journal of Medicine, August 1, 2013, Vol.369(5), p.459(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A recurrent problem.(Case study)

Vikram, Holenarasipur ; Dhaliwal, Gurpreet ; Saint, Sanjay ; Simpson, C. Blake

The New England Journal of Medicine, June 2, 2011, Vol.364(22), p.2148(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An intricate interplay.(Case study)

Moseley, Richard H. ; Manoogian, Beth ; Sheheb, Thomas ; Saint, Sanjay

The New England Journal of Medicine, Oct 4, 2012, Vol.367(14), p.1342(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The essential element.(Case study)

Houchens, Nathan ; Dhaliwal, Gurpreet ; Askari, Frederick ; Kim, Benjamin ; Saint, Sanjay

The New England Journal of Medicine, April 4, 2013, Vol.368(14), p.1345(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skin deep.(Case study)

Safdar, Nasia ; Abad, Cybele L. ; Kaul, Daniel R. ; Saint, Sanjay

The New England Journal of Medicine, April 5, 2012, Vol.366(14), p.1336(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Too much of a good thing.(Report)(Case overview)

Beste, Lauren A. ; Moseley, Richard H. ; Saint, Sanjay ; Cornia, Paul B.

The New England Journal of Medicine, March 3, 2016, Vol.374(9), p.873(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The right angle.(Case study)

Reed, Michael C. ; Dhaliwal, Gurpreet ; Saint, Sanjay ; Nallamothu, Brahmajee K.

The New England Journal of Medicine, April 7, 2011, Vol.364(14), p.1350(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simple and complex.(a case study of a man with chest pain and myocardial infraction)(Case study)

Siyang Leng ; Nallamothu, Brahmajee K. ; Saint, Sanjay ; Appleman, Leonard J. ; Bump, Gregory M.

The New England Journal of Medicine, Jan 3, 2013, Vol.368(1), p.65(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thinking inside the box.(Case study)

Jessel, Peter ; Safdar, Nasia ; Mccune, W. Joseph ; Saint, Sanjay ; Kaul, Daniel R.

The New England Journal of Medicine, August 5, 2010, Vol.363(6), p.574(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A program to prevent catheter-associated urinary tract infection in acute care

Saint, Sanjay ; Rogers, Mary A.M ; Ratz, David ; Fowler, Karen E ; Edson, Barbara S ; Watson, Sam R ; Meyer-Lucas, Barbara ; Masuga, Marie ; Faulkner, Kelly ; Gould, Carolyn V ; Battles, James ; Fakih, Mohamad G

The New England Journal of Medicine, June 2, 2016, Vol.374(22), p.2111(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A change of heart.(Case study)

Tasi, Thomas T. ; Nallamothu, Brahmajee K. ; Prasad, Abhiram ; Bates, Eric R. ; Saint, Sanjay

The New England Journal of Medicine, Sept 3, 2009, Vol.361(10), p.1010(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kiss of death.(South African man suffering with HSV infection)(Case study)

Graham, Brian B. ; Kaul, Daniel R. ; Saint, Sanjay ; Janssen, William J.

The New England Journal of Medicine, June 11, 2009, Vol.360(24), p.2564(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A red flag.(Case study)

Fazel, Reza ; Dhaliwal, Gurpreet ; Saint, Sanjay ; Nallamothu, Brahmajee K.

The New England Journal of Medicine, May 7, 2009, Vol.360(19), p.2005(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Saint, S.
  2. Saint, Sanjay
  3. Nallamothu, Bk
  4. Dhaliwal, G
  5. Nallamothu, Brahmajee K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...